Wyjaśnij pojęcia demokracja ateńska

Pobierz

Napisz zadania i uprawnienia podanych organów władzy: konsul, senat, komicja centurialne, komicja trybusowe, trybun ludowy Zad.. Napisz, jakie prawa i obowiązki mieli sprzymierzeńcy Rzymu.. Ta osoba musiała opuścić Ateny na 10 lat, ale nie była pozbawiona majątku.Na przełomie VI i V wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się system sprawowania władzy zwany demokracją.. Byli nimi wszyscy wolni mężczyźni urodzeni w Atenach.Demokracja ateńska - ustrój panujący w Starożytnej Grecji, zapoczątkowana przez reformy Solona, a następnie Klejstenesa.. Uprawnieni obywatele w drodze głosowania decydowali o sprawach wspólnoty.. Republika występowała już w starożytności (demokracja ateńska, republika rzymska) i w średniowieczu (miejska republika włoska).Porównaj demokrację ateńska ze sposobem władzy w starożytnym Egipcie.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa , obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności [1] .1-demokracja atenska to forma rządow.Polegała na tym,że kazdy dorosły obywatel państwa bral udział w podejmowaniu decyzji o sprawach państwa 2-Głosowanie:głosowanie na zgromadzeniu ludowym odbywało się przez podniesienie ręki.Demokracja Ateńska polegała na władzy ludu (Demos-lud, Kratos - władza)Do głównych przedstawicieli demokracji zaliczamy: Eklezje - Zgromadzenie ludowe 10 Strategów oraz Rade pięciuset W Atenach istniał sad tzw. sąd skorupkowy, czyli jeśli zebrało sie co najmniej 6 tys. głosów na osobę..

Wyjaśnij skrót PSL.Demokracja ateńska była demokracją bezpośrednią.

Należeli do nich wyłącznie mężczyźni pochodzący z Aten.. Sartori, tylko małych grupach, czyli polis może prawidłowo funkcjonować taka cecha.Demokracja ateńska powstała na przełomie VI i V wieku p.n.e. To znaczy większość ludzi uważa, że była doskonała, ponieważ pierwsza, wspaniała i trwała, bo tworzona przez ludzi światłych, rozumnych i sprawiedliwych.. Demokracja bezpośrednia to taka, gdzie wszyscy ludzie w danym społeczeństwie biorą czynny udział w podejmowaniu decyzji politycznych.. Porównaj ustrój republikańskiego Rzymu z demokracją ateńską.. Starożytność Ostracyzm - Tyrania - Czasy współczesne Ostracyzm - Tyrania -Demokracja ateńska w swej istocie jest zbliżona do demokracji bezpośredniej.. Kobiety nie posiadały praw politycznych, nie mogły więc sprawować władzy ani brać udziału w głosowaniach.Zad.. Była ona bardziej demokratyczna w tym, obywatele osobiście uczestniczyli w głównych decyzjach społeczeństwa (demokracja bezpośrednia"), podczas gdy dzisiejsze demokracje przedstawicielskie są pośrednie, a obywatele są odsunięci przynajmniej od procesów podejmowania decyzji rządu i parlamentu.. Przedstaw udział obywatela Aten w sprawowaniu władzy i wyjaśnij czym się różniła demokracja Ateńska od demokracji współczesnej .. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza "władzę ludu".Demokracja to grupa ludzi która musiała byc rodowitymi grekami, to niebyły kobiety i niewolnicy..

c. posłem może zostać tylko osoba bogata.Demokracja ateńska Perykles.

Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja (wyjątkiem są Izrael oraz Wielka Brytania, nieposiadające konstytucji spisanej w jednym akcie).. b. prawo uchwalają przedstawiciele ludu wybierani w wolnych wyborach.. Republika występowała już w starożytności (demokracja ateńska, republika rzymska) i w średniowieczu (miejska republika włoska).Demokracja - to rządy ludu.. Udziału w głosowaniu nie mogły brać kobiety z dziećmi, niewolnicy i osoby obcego pochodzenia.Demokracja ateńska - gimnazjum.. Wpisz różnice i podobieństwa.. Nie istniały wtedy formalne ciała polityczne na podobieństwo współczesnych partii.Pojęcie demokracji sięga około 500 roku pne w Atenach w Grecji.. Wyjaśnij na czym polegają prawo krwi i prawo ziemi .• pamięta daty: rozkwitu demokracji ateńskiej, upadku królestwa i republi-ki w Rzymie, uchwalenia obowiązującej dziś polskiej konstytucji, • wyjaśnia i stosuje pojęcia: demokracja ateńska, senat rzymski, zgroma-dzenie ludowe, demokracja szlachecka, liberum veto, obywatelstwo, narodowość, polis, republika,TEST - ZASADY DEMOKRACJI.. W sprawowaniu władzy mieli prawo uczestniczyć wszyscy obywatele..

Prawodawca Wprowadzone reformy Solon Klejstenes Perykles 2 Wyjaśnij pojęcia.

Odpowiedz, jaki wpływ na ustrój Rzymu wojny w III w. p.n.e. Wymień elementy wspólne ustrojów Rzeczpospolita Obojga Narodów i republiki europejskiej w dobie nowożytnej.. Rzymska kopia greckiej rzeźby, przechowywana obecnie w Muzeum Pio-Clementino w Watykanie Na przełomie VI i V wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się system sprawowania władzy zwany demokracją.. Nauczyciel zapisuje na tablicy argumenty obu stron w tabeli.. Po zakończeniu dyskusji wszyscy uczniowie biorą udział w głosowaniu wszyscy rozstrzygając, czy demokracja ateńska była dobrym czy złym ustrojem.Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.. Porównaj uprawnienia obywateli w starożytnych Atenach i Rzymie .. Najważniejsze decyzje państwowe podejmowało Zgromadzenie Ludowe, w którym prawo udziała posiadał każdy obywatel, który ukończył 20 lat..

Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.

Aby zachęcić ludzi do uczestnictwa, wypłacano im tak zwane "diety" za odstąpienie od codziennych zajęć na rzecz wspólnego dobra.. Została zapoczątkowana przez Solona, a później kontynuowana przez Klejstenesa.Każdy obywatel po ukończeniu 20 lat, mógł wziąść udział w Zgromadzeniu Ludowym czyli eklezji.. Zad.1 Uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi kształtowania się demokracji w starożytnych Atenach.. Uwzględnij ich znaczenie w starożytności i czasach współczesnych.. Władza należała do ludu, czyli mężczyzn od 20 roku życia, którzy byli ludźmi wolnymi, mieszkańcami Aten.Termin "demokracja" wywodzi się ze starożytnej myśli politycznej i filozoficznej i pojawił się po raz pierwszy w Atenach.Pierwsza demokracja powstała właśnie w Atenach pod przywództwem Klejstenesa w latach 508-507 roku p.n.e. Stąd też Klejstenesa nazywa się niekiedy "ojcem demokracji ateńskiej".. Demokracja ateńska miała formę demokracji bezpośredniej, o dwóch .1.. Po upływie wyznaczonego czasu grupy kolejno przedstawiają wyniki swojej pracy.. Wyjaśnij znaczenie pojęć: "warunki spartańskie" , " wypowiedzi lakoniczne".. Omów sposoby uzyskiwania obywatelstwa w Atenach oraz wymień prawa i obowiązki obywateli ateńskiej polis .. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e. Wyjaśnij, co to były prowincje rzymskie.. Podwaliny pod rozwój ustroju demokratycznego położyli Solon i Klejstenes w VI w. p.n.e.. Podaj warunki, które należało spełniać obywatelowi Aten, aby zostać obywatelem.. System ten, zresztą jak każdy inny system sprawowania władzy, nie był wolny od wad.• grupa II - zalety demokracji ateńskiej 6.. Kryteria oceniania pracy domowej: w przypadku pierwszego pojęcia w wyjaśnieniu ucznia powinny się znaleźć następujące określenia : warunki trudne, surowe, w drugim przypadku uczeń powinien użyć określeń .Demokracja Ateńska cieszy się ogólną sławą.. O sprawach państwa mogli decydować obywatele Aten.. Zgromadzenie to zarządzało polityką zagraniczną, wojskiem oraz dawaniem praw obywatelskich.Demokracja ateńska - Demokracja ateńska jako forma rządów powstała i rozwinęła się w starożytnych Atenach.. Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji[3][4] (patrz: demokracja ateńska).Republika, rzeczpospolita, forma ustroju państwa, w którym najwyższą władzę sprawuje wybierany na określoną kadencję, w wyborach pośrednich lub bezpośrednich, prezydent lub organ kolegialny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt